Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Heeft u een contactformulier ingevuld? Dan worden uw vraag en gegevens naar het Programma Duurzame Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestuurd.

Bij VWS bewaren we uw persoonsgegevens:

 • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
 • of op grond van de archiefwet is vereist, en
 • niet langer dan wettelijk is toegestaan.


Om uw vraag uit het contactformulier goed te beantwoorden hebben we uw emailadres nodig. Daarom kan het contactformulier alleen worden verstuurd als het emailadres is ingevuld. We vragen ook om uw naam, telefoonnummer en organisatie. Want we vinden het prettig om te weten hoe we u kunnen aanspreken en waar u werkt. Maar deze gegevens zijn niet noodzakelijk om uw vraag te beantwoorden. Daarom is het niet verplicht om deze gegevens in te vullen.

Doorsturen persoonsgegevens
Uw vraag uit het contactformulier wordt meestal beantwoord door medewerkers van het Programma Duurzame Zorg. Maar soms moeten we de vraag en persoonsgegevens doorsturen naar een andere organisatie. Omdat we de vraag zelf niet kunnen beantwoorden of omdat de vraag gericht is aan één van deze organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de brancheorganisaties die onderdeel zijn van het Programma Duurzame Zorg of om het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Vragen of klachten

Heeft u vragen of klachten over de manier waarop er met uw gegevens wordt omgegaan? Dan kunt u contact opnemen met verschillende afdelingen binnen het Ministerie van VWS.

 •  Programma Duurzame Zorg: duurzamezorg@minvws.nl
 •  Afdeling informatiebeveiliging: ciso-kern@minvws.nl
 •  Functionaris voor de Gegevensbescherming: FG-VWS@minvws.nl
   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
   Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
   Postbus 20350
   2500 EJ Den Haag

Of u kunt uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.