GGD Amsterdam

De GGD Amsterdam richt zich op alle inwoners van Amsterdam (incl. Weesp), Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Zij zet zich in voor gelijke kansen op gezondheid voor iedereen en beschermt de fysieke en mentale gezondheid.

De belofte van GGD Amsterdam

Amsterdam is de eerste GGD van Nederland die zich aansluit bij de Green Deal Duurzame Zorg. Als het aan hen ligt, zijn ze niet lang de enige. Ze beloven namelijk in hun pledge om andere GGD'en actief mee te nemen in de duurzame beweging zodat de GGD'en samen kunnen optrekken bij de grote uitdagingen die er liggen. Ook beloven ze hun afvalstromen te verminderen, bewustwording onder hun medewerkers te krijgen over duurzaamheid en veel meer. 

Acties GGD Amsterdam ten behoeve van de Green Deal

De GGD Amsterdam spant zich in om:

 1. Haar impact op de leefomgeving te minimaliseren, zodat we bijdragen aan een gezonde toekomst;
 2. Het bewustzijn van die impact op de leefomgeving bij haar eigen medewerkers te vergroten, zodat medewerkers duurzaam gedrag via het werk ook mee naar huis nemen; 
 3. Op het gebied van gezondheid en duurzaamheid een voorbeeld te zijn voor de inwoners van Amsterdam en Amstelland.
 4. Andere GGD’en in Nederland actief mee te nemen in deze duurzame beweging, zodat GGD’en ook gezamenlijk kunnen optrekken bij de grote uitdagingen die er liggen;
   

Bovengenoemde inspanningen worden vertaald naar de volgende acties op één of meer van de volgende pijlers:

(1) De CO2-emissie van de zorgsector terugdringen:

 • Door ons actief te committeren aan de doelen van het Klimaatakkoord van 49% CO2-reductie in 2030 en 100% CO2-reductie in 2050. 
  • Door het energieverbruik op onze eigen locaties zo snel mogelijk te verminderen. Door aan te dringen op snelle verbouwing, en tot die tijd het huidige energieverbruik tot een minimum te beperken; 
  • Door de mobiliteit van onze medewerkers in de stad zo snel mogelijk klimaatneutraal te laten zijn;
  • Door actief aan de slag te gaan met ons energieverbruik door dataopslag.

(2) Circulair werken bevorderen;

 • Door al ons verbruik van energie, materiaal en water tegen het licht te houden en nieuwe keuzes te maken a.d.h.v. de 5R’s van zero-waste (Refuse; Reduce; Reuse; Recycle; Rot);
 • Door ons afval te minimaliseren en optimaal te scheiden;
 • Door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) volledig mee te nemen in onze inkoop;
 • Door ons verbruik van wegwerpmateriaal te minimaliseren;
 • Door ons gebruik van papier te minimaliseren.

(3) De hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terugdringen;

 • Door ons verbruik van medicijnen en de milieueffecten daarvan op de leefomgeving actief in beeld te hebben, en daar waar nodig en mogelijk aan te passen.  

(4) Door het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert

 • Door duurzaam gedrag bij medewerkers actief te stimuleren - op de werkvloer en daarbuiten. 
 • Door het maken van gezonde keuzes m.b.t. bewegen te stimuleren; 
 • Door het maken van gezonde keuzes m.b.t. voeding te stimuleren;
 • Door alle onderdelen van de GGD Rookvrij te maken; 
 • Door te zorgen voor een zo gezond en duurzaam mogelijk binnenklimaat;
 • Door actief bij te dragen aan de vergroening van de directe omgeving van de GGD;